Blog

maandag 24 juli 2017

Bestuursdwang/dwangsom: ook procesbelang na verhuizing

Als overlast door een voetbalkooi ertoe leidt dat op basis van een medische urgentie moet worden verhuisd en hierdoor kosten moeten worden gemaakt en schade wordt geleden, dan behoudt deze persoon procesbelang ook na diens verhuizing.

Om in een procedure te kunnen worden ontvangen moet een procesbelang bestaan. In dit geval in een handhavingsprocedure tegen de geluidsoverlast vanwege een voetbalkooi. Bij een verhuizing zal dat procesbelang er normaal gesproken niet zijn, omdat men er dan immers niet (meer) woont. Onder omstandigheden kan er dus toch procesbelang bestaan.

Vindplaats uitspraak: AbRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1927

Handhaving: gewekte verwachting gaat voor handhavingsplicht

Binnen een gemeente wordt al jaren niet handhavend opgetreden tegen paardenbakken zonder vergunning. Dit heeft binnen de gemeente ook zo'n lage prioriteit dat de eerstkomende jaren niet tot handhaving zal worden overgegaan.

Hierdoor is een verwachting gewekt dat niet handhavend zal worden opgetreden. Deze gewekte verwachting gaat voor de handhavingsplicht. Oftewel, dan mag niet handhavend opgetreden worden tegen een paardenbak zonder vergunning.

Vindplaats uitspraak:
AbRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946 

APV: locatieverbod voor honden na bijtincident niet toegestaan

Een locatieverbod voor honden op grond van de APV vanwege een bijtincident mag niet zo ver gaan dat dit leidt tot een persoonlijk verbod tot houden van die honden.

Vindplaats uitspraak:
AbRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1690

Ladder voor duurzame verstedelijking: AbRvS doet overzichtsuitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 28 juni 2017 een overzichtsuitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking.

De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen.

Vindplaats uitspraak: Persbericht Raad van State

Nieuws: pluimveesector moet uitstoot van fijnstof met helft reduceren

De pluimveesector moet binnen 10 jaar de uitstoot van fijnstof met de helft reduceren in verband met negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden. Voor nieuwe pluimveestallen moet een reductie-eis van 70% gaan gelden.

Pluimveebedrijven stoten meer fijnstof uit dan andere veehouderijen in Nederland. Uit het vorig jaar verschenen onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' en enkele andere onderzoeksrapporten blijkt dat de uitstoot van fijnstof de omwonenden van veehouderijen gevoeliger maakt voor infecties. Bij omwonenden komen vaker longontstekingen voor en zij kampen vaker met een verminderde longfunctie.

Bron via Omgevingsweb:Rijksoverheid

Nadeelcompensatie: geen schadevergoeding na dwingende brief gemeente

Burgemeester en wethouders sturen brief waarin op dwingende toon een herstelverplichting en bodemonderzoek op grond van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb) wordt meegedeeld aan perceeleigenaar die diverse afvalstoffen opslaat en demonteert zonder bodembeschermende voorzieningen. Er zijn aanwijzingen voor een vermoedelijke verontreiniging van de bodem.

Perceeleigenaar laat daarop bodemonderzoek verrichten waaruit blijkt dat geen verder onderzoek nodig is en ook geen saneringsmaatregelen nodig zijn. De hiermee gemoeide kosten blijken dus onnodig te zijn gemaakt, maar worden niet vergoed.

De betreffende brief van B&W is namelijk geen besluit, omdat herstel- en onderzoeksverplichtingen rechtstreeks voortvloeien uit artikel 13 Wbb. Omdat de brief geen besluit is, kan het ook geen onrechtmatig besluit zijn en hoeven B&W de gemaakte kosten niet te vergoeden op grond van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

Vindplaats uitspraak:
AbRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1348

Meststoffenwet: hobbymatig pony's houden is bedrijf

Het hobbymatig houden van pony's sluit niet uit dat er sprake is van een bedrijf in de zin van de Meststoffenwet, zo blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 14 april 2017.

In dit geval hield een echtpaar 8 pony's waaronder jaarlingen en veulens en fokten zij jaarlijks twee veulentjes voor de verkoop. De mest reden ze uit op eigen land van 3,85 ha.

Het echtpaar had echter in de Gecombineerde Opgave uitbetaling van de bedrijfstoeslag aangevraagd en uitbetaald gekregen en dus werden ze aangemerkt als bedrijf. Ook al was hun vof niet meer in het Handelsregister ingeschreven.

Vindplaats uitspraak:
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 april 2017, ECLI:NL:CBB:2017:134

Oostvaardersplassen: beleid grote grazers niet onrechtmatig

Op 11 april 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd dat het beleid van Staatsbosbeheer ten aanzien van de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet onrechtmatig is.
Dit betekent dat Staatsbosbeheer de grote grazers niet hoeft bij te voeren, geen beschutting/schuilmogelijkheid hoeft te bieden en ook het aantal grote grazers niet hoeft terug te brengen zoals door de Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen was gevorderd.
Vindplaats uitspraak: