Blog

maandag 26 januari 2015

Raad van State verduidelijkt vereisten ingebrekestelling

Wie een aanvraag bij een bestuursorgaan indient, bijvoorbeeld bij het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, wil daar zo snel mogelijk een besluit op ontvangen. De Algemene wet bestuursrecht kent hier regels voor. Zo moet een bestuursorgaan binnen de wettelijke termijn een besluit nemen. Als er geen wettelijke termijn geldt dan moet het besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag worden genomen.

Wanneer er niet op tijd een beschikking op de aanvraag wordt gegeven dan verbeurt het bestuursorgaan een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag.

Hierbij is dus van belang dat het bestuursorgaan in gebreke is. Dit is het geval wanneer twee weken na de wettelijke beslistermijn zijn verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen. Vanaf dat moment is het bestuursorgaan de dwangsom verschuldigd is.

Van een ingebrekestelling is sprake als duidelijk is dat de belanghebbende het bestuursorgaan maant om alsnog een bepaald besluit te nemen. Volgens de Raad van State is dit het geval als 1)  het voldoende duidelijk is op welke aanvraag het geschrift betrekking heeft, 2) de belanghebbende (aanvrager) stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist en 3) de belanghebbende (aanvrager) erop aandringt dat die beslissing alsnog wordt genomen.

Heeft u nog vragen over het in gebreke stellen van een bestuursorgaan, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: ABRvS 24 december 2014 201402074/1/A3

maandag 19 januari 2015

Tegen (ontbreken) gemeentelijke reactie op melding nu ook bezwaar mogelijk

De gemeente kan op verschillende manieren reageren op een melding zoals de melding voor het aanleggen van een uitrit. De gemeente kan met de melding instemmen. Dit kan ze doen binnen de voorgeschreven termijn of daarbuiten. De gemeente kan de melding ook weigeren om te accepteren. Dit moet binnen de voorgeschreven termijn anders geldt het toch als een stilzwijgende instemming met de melding, oftewel een instemming van rechtswege.

Tegen deze reacties van de gemeente op een melding kon geen bezwaar worden gemaakt. Hier heeft de Raad van State vorige week verandering in gebracht. Niet alleen de instemming van een gemeentebestuur met een melding binnen de voorgeschreven termijn, maar ook de instemming van rechtswege door afloop van die termijn, geldt nu als een besluit. Dit betekent dat tegen zulke besluiten bezwaar kan worden gemaakt bij het gemeentebestuur en vervolgens beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter.

De Raad van State heeft ook nog een oordeel gegeven over de publicaties van zulke besluiten. De instemming of weigering door het gemeentebestuur wordt nu namelijk alleen bekendgemaakt door verzending van het besluit aan de melder zelf. Het gemeentebestuur hoeft zo'n besluit niet extern te publiceren. Een instemming van rechtswege hoeft ook niet te worden gepubliceerd. Hierdoor is onduidelijk of en zo ja, wanneer anderen dan de melder op de hoogte zijn van de inhoud van het besluit. Om te voorkomen dat de melder, mogelijk gedurende langere tijd, rekening moet houden dat bezwaar en beroep kan worden aangetekend, geeft de Afdeling bestuursrechtspraak in overweging om voortaan dit soort besluiten altijd te publiceren.

Tot slot heeft de Raad van State geoordeeld dat een meldingenstelsel waarin niet alle reacties voor bezwaar en beroep vatbaar zijn, ook mogelijk is. In dat geval zal de gemeente duidelijk moeten kiezen voor een systeem met algemene regels waarbij de gemelde handeling mag doorgaan als aan de voorschriften in de algemene regels wordt voldaan.

Bron: Persbericht Raad van State 14 januari 2015.

Rapen kievitseieren in Fryslân voorlopig niet toegestaan

De kogel is door de kerk. Ook in Fryslân is het rapen van kievitseieren niet meer toegestaan, zo heeft de Raad van State beslist. De kievitenpopulatie is sinds 1996 flink gedaald en komt niet meer algemeen in het Friese grasland voor.

Het rapen van kievitseieren is verboden. In Fryslân werd op dit verbod een uitzondering gemaakt, omdat het hier in de provincie als traditie gold. GS (gedeputeerde staten) van Fryslân hadden daarom ontheffing verleend, zodat het rapen toch mogelijk was. De Faunabescherming was het hier niet mee eens en had bezwaar gemaakt, beroep ingesteld en uiteindelijk dus hoger beroep bij de Raad van State.

Omdat GS onvoldoende hebben onderzocht of de staat van instandhouding van de kievit in Friesland gunstig is en daarom een ontheffing kon worden verleend van het verbod kievitseieren te rapen, heeft de Raad van State de ontheffing geschorst. GS moeten een nieuw besluit nemen waartegen beroep mogelijk is. Het is dus mogelijk dat te zijner tijd de Raad van State tot een ander oordeel komt.

Bron: Persbericht Raad van State 14 januari 2015

maandag 5 januari 2015

Beste wensen 2015

Advocatenkantoor Hoen zal ook in 2015 de actualiteiten van met name het omgevingsrecht in korte blogs samenvatten aan de hand van interessante uitspraken en het laatste nieuws over wet- en regelgeving.

Het team van Advocatenkantoor Hoen wenst al zijn lezers en volgers via social media een voorspoedig en interessant 2015!