Blog

maandag 23 december 2013

Beste wensen

Het team van Advocatenkantoor Hoen wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

maandag 16 december 2013

Schriftelijk beroepschrift moet fysieke handtekening bevatten

Tegenwoordig kan een beroepschrift (bestuursrecht) zowel schriftelijk als digitaal worden ingediend. Als een beroepschrift schriftelijk wordt ingediend dan moet er een fysieke handtekening onder worden gezet. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en bedoeld om duidelijk te maken wie het beroep heeft ingesteld en of deze persoon bevoegd is om het beroep in te dienen. Wanneer een handtekening ontbreekt dan wordt de indiener in de gelegenheid gesteld om dit gebrek te herstellen. Gebeurt dit niet dan wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard en zal het beroep niet inhoudelijk behandeld worden. Als een handtekening per ongeluk vergeten wordt dan is dit dus niet meteen het einde van het beroep zolang maar aan de herstelmogelijkheid wordt voldaan.

Het wordt anders wanneer een overheid als beleid heeft om brieven digitaal te ondertekenen. Dan ontbreekt bewust een handtekening onder een schriftelijk beroepschrift. Ook dan wordt de indiener in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen. Maar wat als dit niet gebeurt vanwege het beleid om digitaal te ondertekenen? Dan heeft de indiener pech, want dan voldoet het beroepschrift niet aan de wettelijke vereisten zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

In dit geval hadden gedeputeerde staten van Zuid-Holland een hoger beroepschrift ingediend met alleen een naam-functie aanduiding. Dit was niet genoeg. Ook van de herstelmogelijkheid werd geen gebruik gemaakt, zodat het hoger beroepschrift niet voldeed aan de wettelijke vereisten en niet-ontvankelijkheid volgde.

Bron: ABRvS 11 december 2013

maandag 9 december 2013

Jacht op vossen in het donker niet toegestaan

De Raad van State heeft bepaald dat het jagen op vossen tussen zonsondergang en zonsopgang met gebruik van kunstlicht is niet toegestaan. De provincie Noord-Holland had hiervoor een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid ter bescherming van broedende weidevogels. Alleen afschot van vossen overdag zou niet voldoende effectief zijn. De ontheffing is in strijd met de Benelux Overeenkomst afgegeven. In de Benelux Overeenkomst is bepaald dat de jacht op vossen alleen in het eerste uur na zonsondergang en het eerste uur voor zonsopgang is toegestaan. In de tussenliggende uren is de jacht op vossen absoluut verboden. De ontheffing had dus niet mogen worden afgegeven ook al laat de Nederlandse Flora- en faunawet het onder omstandigheden wel toe.

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 4 december 2013

maandag 2 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 voor milieudeel omgevingsvergunning geen provinciale toestemming meer vereist

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning van een gemeente (bijvoorbeeld om een pand te mogen bouwen) kan nu nog toestemming van de provincie nodig zijn, de zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Dit is het geval als er milieuaspecten meespelen waarvoor ook een vergunning is vereist.
Denk aan de oprichting van een bedrijf dat milieuverontreinigende activiteiten zal verrichten. Vanaf 1 januari 2014 is in principe geen vvgb van de provincie meer vereist, maar zal de gemeente het milieudeel zelf gaan toetsen, controleren en handhaven.
Meer informatie hier