Blog

maandag 25 november 2013

Tip: gesubsidieerde rechtsbijstand in omgevingsrecht voor milieu- en natuurgroepen, - stichtingen en –verenigingen

Stichtingen en verenigingen komen normaal gesproken niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Zij moeten het volle tarief voor een advocaat betalen. Dat is voor zaken die met omgevingsrecht te maken hebben anders. Het gaat dan om zaken die, het woord zegt het al, met de omgeving te maken hebben zoals het oprichten van een bedrijventerrein of de aanleg van een weg. Deze zaken kunnen grote invloed hebben op de omgeving, op het milieu en de natuur. Denk aan geluidhinder, stank en de vernietiging van beschermde natuur. Stichtingen en verenigingen die voor deze algemene belangen opkomen, maar ook natuur- en milieugroepen kunnen in dat geval aankloppen bij een gespecialiseerde advocaat die op subsidiebasis rechtsbijstand kan verlenen. Deze gespecialiseerde advocaten moeten aan specifieke opleidingseisen voldoen en aangesloten zijn bij de Stichting Milieurechtsbijstand Nederland. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand wordt een deel van de advocaatkosten door de Raad voor Rechtsbijstand betaald, de klant betaalt alleen een eigen bijdrage. Mr. Moira Hoen van Advocatenkantoor Hoen is zo'n gespecialiseerde advocaat. 
Maakt u deel uit van een natuur- of milieugroep of vertegenwoordigt u een stichting of vereniging die opkomt voor natuur- of milieubelangen en kunt u wel rechtsbijstand gebruiken in een omgevingsrecht zaak? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak: 0513-460600.

maandag 18 november 2013

Ook rechtsbijstandverzekerde heeft recht op vrije advocaatkeuze

Goed nieuws voor iedereen die een rechtsbijstandverzekering heeft. Tot voor kort mocht een verzekerde meestal niet zelf een advocaat kiezen. De rechtsbijstandverzekeraar besliste of een advocaat werd ingeschakeld en vaak ook welke advocaat. Het Europese Hof heeft hier in een recent arrest van 7 november 2013 een einde aan gemaakt omdat zo'n beperking in strijd is met Richtlijn 87/344/EEG.
 
Het Europese Hof heeft nu bepaald dat een rechtsbijstandsverzekeraar de vrije advocaatkeuze niet mag beperken, ook niet in procedures waar geen advocaat verplicht is. Dit zijn bijvoorbeeld procedures bij de kantonrechter en bestuursrechtelijke procedures. Deze zaken worden uit kostenoverwegingen meestal door de eigen juristen van de rechtsbijstandverzekeraar gedaan.

Het arrest heeft ook een keerzijde voor de verzekerde. Het Europese Hof heeft namelijk wel de mogelijkheid aan de rechtsbijstandverzekeraars gelaten om de extra kosten door te berekenen al dan niet via een premieverhoging.

Lees hier de volledige uitspraak.

zondag 10 november 2013

Advocatenstaking op maandag 11 november 2013

Op maandag 11 november 2013 gaan advocaten in het hele land staken uit protest tegen de voorgenomen extra bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is de rechtsbijstand voor mensen die een advocaat niet zelf kunnen betalen. Voor deze mensen wordt het moeilijk of onmogelijk gemaakt om hun recht te halen. Het meest opvallend: ruim 60% van alle rechtsbijstand wordt verleend in zaken tussen burgers en de overheid. Met de voorgenomen bezuinigingen zullen veel minder mensen rechtsbijstand kunnen krijgen in hun zaken tegen tegen de overheid. Dat is gunstig voor de overheid, maar oneerlijk, en in veel gevallen dramatisch, voor de burger.

Meer informatie: Rechtsbijstand, juist nu

maandag 4 november 2013

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' en ontwerp plan-MER vanaf vandaag ter inzage

Vanaf vandaag ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' ter inzage. Hierin is geregeld welke bestemmingen er (gaan) gelden op een perceel binnen het plangebied en wat er wel en niet is toegestaan aan (bouw-)activiteiten. Indien u binnen het plangebied woont of er een bedrijf heeft, dan is het belangrijk om te controleren of de toegestane bestemmingen, perceelsgrenzen en bouwvlakken kloppen. Dit doet u door de digitale plankaart (verbeelding) met legenda te vergelijken met de planregels. Klopt de bestemming niet, of bent u het er niet mee eens, dien dan op tijd een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan. In principe kunnen alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend later ook nog tegen het definitieve bestemmingsplan protesteren door het instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is dus belangrijk om nu in actie te komen.

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerp plan-MER ter inzage. Dit is de onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan waarin de verwachte milieueffecten die het ontwerpbestemmingsplan op de omgeving heeft zijn verwerkt. Er is hierbij met name gekeken naar de ontwikkeling van de landbouw en de natuurontwikkeling van het Koningsdiep. In het buitengebied van Opsterland zijn drie Natura 2000-gebieden gelegen: Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt's Mersken. Binnen een afstand van 10 km van het plangebied liggen verder nog (gedeelten van) Natura 2000-gebieden Alde Feanen, Deelen, Sneekermeergebied, Drents-Friese Wold & Leggelderveld en het Fochterloƫrveen. Er is in het kader van de Natuurbeschermingswet ook een passende beoordeling gemaakt die als bijlage bij het ontwerp plan-MER is gevoegd.

Zowel tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' als het ontwerp plan-MER kunnen zienswijzen worden ingediend. Twijfelt u of het indienen van een zienswijze in uw geval noodzakelijk is of wilt u graag geholpen worden met het indienen van een zienswijze, dan kunt vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor. Een kennismakingsgesprek is gratis en er wordt meteen met u doorgenomen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vindplaats: ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' en ontwerp plan-MER