Blog

maandag 23 mei 2016

Handhaving: bebouwd perceel kopen? Check vooraf of daarvoor vergunning is verleend

Bij vergunningplichtige bouwwerken moet de eigenaar van het perceel zorgen voor de vereiste vergunningen, ook als hij niet zelf maar de vorige eigenaar het bouwwerk heeft opgericht. Laat hij dat na dan kunnen burgemeester en wethouders handhavend optreden. Dit betekent dat zij een last onder dwangsom of bestuursdwang kunnen opleggen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt hierbij onderscheid tussen de eigendomsverkrijging voor en na 1 april 2007. Op deze datum is het verbod om een bouwwerk zonder de vereiste vergunning in stand te laten in werking getreden.

Voor deze datum kan geen last onder dwangsom worden opgelegd, maar wel met bestuursdwang worden opgetreden. Dit komt omdat het verbod voor 1 januari 2007 was gericht tegen degene die zonder vergunning had gebouwd of daartoe opdracht had gegeven.

Laat de nieuwe eigenaar de illegale situatie vervolgens voortbestaan, dan kan hem geen dwangsom worden opgelegd, maar kunnen burgemeester en wethouders wel zelf ingrijpen door middel van bestuursdwang.

Nieuwe eigenaren die na 1 april 2007 een bebouwd perceel zonder de vereiste vergunning hebben gekocht, in eigendom hebben verkregen en vervolgens de illegale situatie laten voortbestaan kunnen een dwangsom opgelegd krijgen.

Bron: AbRvS 11 mei 2016 ECLI:NL:RVS:2016:1263

maandag 9 mei 2016

Flora- en faunawet: ontheffing om dieren te mogen doden door middel van cervicale dislocatie is niet toegestaan

Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet om dieren te mogen doden door middel van cervicale dislocatie, het breken van de nek, is niet toegestaan.

De betreffende ontheffing is door Tata Steel aangevraagd en door GS van Noord-Holland verleend, omdat broedende vogels (meeuwen) regelmatig medewerkers bij controlewerkzaamheden op hooggelegen plaatsen aanvallen hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.

Cervicale dislocatie is een dodingsmiddel of dodingsmethode die niet in een wettelijk voorschrift is vastgelegd. Dit is volgens de rechtbank wel nodig omdat de wetgever het dierenwelzijnsaspect moet afwegen. Ook als de meeuwenjongen met de hand de nek wordt gebroken.

Dit heeft de Rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 11 april 2016 bepaald.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 11 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2774