Blog

maandag 23 mei 2016

Handhaving: bebouwd perceel kopen? Check vooraf of daarvoor vergunning is verleend

Bij vergunningplichtige bouwwerken moet de eigenaar van het perceel zorgen voor de vereiste vergunningen, ook als hij niet zelf maar de vorige eigenaar het bouwwerk heeft opgericht. Laat hij dat na dan kunnen burgemeester en wethouders handhavend optreden. Dit betekent dat zij een last onder dwangsom of bestuursdwang kunnen opleggen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt hierbij onderscheid tussen de eigendomsverkrijging voor en na 1 april 2007. Op deze datum is het verbod om een bouwwerk zonder de vereiste vergunning in stand te laten in werking getreden.

Voor deze datum kan geen last onder dwangsom worden opgelegd, maar wel met bestuursdwang worden opgetreden. Dit komt omdat het verbod voor 1 januari 2007 was gericht tegen degene die zonder vergunning had gebouwd of daartoe opdracht had gegeven.

Laat de nieuwe eigenaar de illegale situatie vervolgens voortbestaan, dan kan hem geen dwangsom worden opgelegd, maar kunnen burgemeester en wethouders wel zelf ingrijpen door middel van bestuursdwang.

Nieuwe eigenaren die na 1 april 2007 een bebouwd perceel zonder de vereiste vergunning hebben gekocht, in eigendom hebben verkregen en vervolgens de illegale situatie laten voortbestaan kunnen een dwangsom opgelegd krijgen.

Bron: AbRvS 11 mei 2016 ECLI:NL:RVS:2016:1263