Blog

maandag 27 januari 2014

Ontheffing voor heropening Polderhoofdkanaal blijft in stand

De Raad van State heeft afgelopen woensdag 22 januari uitspraak gedaan in de langlopende zaak over het Polderhoofdkanaal, dat loopt van De Veenhoop via Nij Beets naar de Nieuwe Vaart in Opsterland. Voor het openstellen van het kanaal worden ook twee bruggen aan de Kanaeldyk in De Veenhoop gebouwd. Om het Polderhoofdkanaal weer bevaarbaar te kunnen maken is in april 2011 een ontheffing van de Flora- en faunawet verleend voor drie beschermde diersoorten vanwege de graaf- en baggerwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Tegen de verleende ontheffing was door omwonende bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank. Het beroep werd gegrond verklaard en het Polderhoofdkanaal mocht niet open. Zo was het belang voor de werkgelegenheid onvoldoende zijn aangetoond. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State en deze heeft nu beslist dat de ontheffing van de Flora- en faunawet na aanvullend onderzoek toch in stand kan blijven. Uit de nadere onderbouwing van de rapporten blijkt dat de heropening van het Polderhoofdkanaal ongeveer 100 tot 120 nieuwe banen oplevert. Hiermee heeft de staatssecretaris naar het oordeel van de Raad van State het werkgelegenheidsbelang van het project 'overtuigend aangetoond'.

Klik hier voor het bericht en hier voor de volledige uitspraak.

maandag 20 januari 2014

Aanleg hoogspanningslijn reden voor verlaging WOZ-beschikking

Het Gerechtshof in Den Haag heeft kortgeleden bepaald dat de aanleg van een hoogspanningslijn reden is voor verlaging van de WOZ-beschikking. Wat was het geval?
De belanghebbende had een aanslag voor zijn woning ontvangen van 487.000,- euro. Hij had daartegen bezwaar gemaakt bij de heffingsambtenaar van de gemeente (Inspecteur) omdat een hoogspanningslijn werd aangelegd. De afstand van de hoogspanningsverbinding tot zijn woning bedroeg 116 meter. De inspecteur verklaarde het bezwaar ongegrond. Hiertegen is de belanghebbende in beroep gegaan bij de rechtbank. In het beroep heeft de taxateur van de Inspecteur de waarde van de woning op 472.000,- gewaardeerd. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en de beschikking verlaagd naar 472.000,- euro. Belanghebbende vond de vastgestelde waarde voor zijn woning nog steeds te hoog en is in hoger beroep gegaan. Het Hof oordeelde dat de Inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat de woning van de belanghebbende op de peildatum niet te hoog was vastgesteld en heeft de waarde van de woning vervolgens zelf verlaagd naar 450.000,- euro, een verschil van 37.000,- euro ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-beschikking.

Tip: maak bezwaar tegen een WOZ-beschikking als er in de directe omgeving van de woning wijzigingen plaatsvinden die een waardedrukkend effect kunnen hebben op de woning.

Lees hier de uitspraak.

maandag 13 januari 2014

Franchiseovereenkomst: niet getekend, toch geldend met grote gevolgen

De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft kort geleden bepaald, dat een niet ondertekende concept franchiseovereenkomst toch tot een geldende franchiseovereenkomst kan leiden. Wat was er gebeurd? De franchisegever, de IJsvogel Groep had aan de franchisenemer een concept franchiseovereenkomst toegezonden om een Pet's Place winkel te kunnen exploiteren. De franchisenemer had niet op de conceptovereenkomst gereageerd en de overeenkomst ook niet ondertekend, naar zijn zeggen omdat hij het er niet mee eens was. Hij was vervolgens wel gestart met de exploitatie van de winkel overeenkomstig de franchiseovereenkomst. Dit gegeven tezamen met het feit dat niet was gebleken dat sprake was van een opschortende voorwaarde heeft tot het oordeel van de kantonrechter geleid dat de franchisenemer de franchiseovereenkomst stilzwijgend heeft aanvaard en hieraan gebonden was. De franchisenemer moest aan de IJsvogel Groep alsnog ruim € 170.000,- betalen.

Tip: Wees voorzichtig, een niet getekende overeenkomst kan toch gelden en dat kan dure consequenties hebben. Reageer daarom op een concept-overeenkomst als u het er niet (geheel) mee eens bent.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland 29 november 2013 ECLI:NL:RBNNE:2013:7307

maandag 6 januari 2014

Raad van State geeft tips hoe verjaring te voorkomen

Als een college van burgemeester en wethouders een last onder dwangsom oplegt om een overtreding ongedaan te maken, bijvoorbeeld omdat een gebouw zonder een geldige omgevingsvergunning wordt gebouwd, maar de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt, dan verbeurt de dwangsom en kan het college de dwangsom invorderen. Gaat het college niet tot invordering over, dan kan dit tot verjaring leiden. De overtreding blijft in stand en het kost de overtreder geen cent. Voor degene die hinder ondervindt van de overtreding is dat wel zuur. De Raad van State geeft de volgende tips om verjaring te voorkomen:

"in gevallen als de onderhavige, waarin vast staat en niet in geschil is dat een dwangsom is verbeurd en het college weigert in te vorderen, degene die in bezwaar en beroep opkomt tegen de weigering om tot invordering over te gaan het college in verband hiermee kan verzoeken de verjaringstermijn te stuiten of de verjaringstermijn te verlengen door uitstel van betaling te verlenen, en bij afwijzing van dit verzoek de bevoegde rechter kan verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tot verlenging van de verjaringstermijn of om het college op te dragen de verjaringstermijn te stuiten."

Het gaat er dus om het college te verzoeken om de verjaringsterijn te stuiten of de verjaringstermijn te verlengen. Wanneer dit verzoek wordt afgewezen dan kan bij de rechtbank daartoe een voorlopige voorziening worden gevraagd.

AbRvS 24 december 2013 ECLI:NL:RVS:2013:2626