Blog

maandag 29 september 2014

Vanaf 1 november wordt (ver-)bouwen eenvoudiger

Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure  van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar.

De nieuwe (landelijk uniforme) regels bepalen een maximaal toelaatbare oppervlakte van bijbehorende bouwwerken (aan- of uitbouwen en bijgebouwen) bij een hoofdgebouw  waarvoor niet langer een omgevingsvergunning nodig is. Daarmee wordt het ook eenvoudiger om mantelzorgwoningen in de achtertuin te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders kunnen verzorgen.

Met de nieuwe regels kunnen gemeenten straks eenvoudiger en sneller aanvragen afwikkelen voor vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan binnen bestaande gebouwen. Ook geldt dat voor tijdelijke afwijkingen tot een duur van 10 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Met de nieuwe regels kunnen leegstaande kantoorgebouwen ook eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie krijgen. Kantoren kunnen op die manier sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of (senioren)woningen.


Bron: Rijksoverheid.nl

maandag 22 september 2014

Bestuur van een stichting is bestuursorgaan wanneer een sterke inhoudelijke en financiële band bestaat met de overheid

Meestal denken we bij een bestuursorgaan aan (semi-)overheden. Volgens artikel 1.1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet onder 'bestuursorgaan' worden verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Openbaar gezag kan in principe alleen bij wettelijk voorschrift worden toegekend. Ontbreekt zo'n wettelijk voorschrift dan is een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon in beginsel geen bestuursorgaan.

De Raad van State heeft in twee uitspraken het begrip 'bestuursorgaan' verduidelijkt voor de situatie als bedoeld in artikel 1.1. lid 1 sub b van de Awb. In dit geval ging het om een tweetal stichtingen: het bestuur van Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio en het bestuur van stichting Platform31.

Deze organen van privaatrechtelijke rechtspersonen verstrekken uitkeringen of  financiële voorzieningen en zijn bestuursorganen als de overheid de criteria voor het verstrekken van die uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate bepaalt én die in overwegende mate financiert. De uitoefening van een overheids- of publieke taak is dus geen zelfstandig vereiste om een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon als bestuursorgaan aan te merken. "Uit de inhoudelijke en financiële band tussen een privaatrechtelijke rechtspersoon en een of meer bestuursorganen volgt immers dat deze bestuursorganen een bepaalde taak aan zich hebben getrokken", aldus de Raad van State.

De Raad van State komt overigens tot de conclusie dat het bestuur van Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio en het bestuur van stichting Platform31 geen bestuursorganen zijn. De mededelingen die deze besturen aan twee inwoners van Kudelstaart en Utrecht hadden gedaan, zijn daarom geen besluiten waartegen bezwaar en (hoger) beroep kan worden ingediend.

De links naar beide uitspraken vindt u hier.


maandag 15 september 2014

Compensatie wegens vertraging vlucht: duur vertraging totdat vliegtuigdeur opent

Het komt geregeld voor dat een vlucht vertraagd is. De vlucht kan zozeer vertraagd zijn dat er recht op compensatie bestaat. In een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie kwam de vraag aan de orde of de vlucht bij aankomst 3 uren vertraagd was, want dan zou recht op compensatie van € 250,- bestaan. 

Volgens de luchtvaartmaatschappij bedroeg de vertraging 2.58 uur, want toen raakten de wielen van het vliegtuig het asfalt. Er zou volgens de luchtvaartmaatschappij dus geen compensatie hoeven te worden betaald. 

Het Hof van Justitie van de EU is het hier niet mee eens. Niet het moment dat de wielen het asfalt raken, maar het moment dat een van de vliegtuigdeuren wordt geopend en de passagiers het vliegtuig mogen verlaten is sprake van "aankomsttijd". In dit geval bereikte het vliegtuig zijn aankomststandplaats met 3.03 uur vertraging en opende de deuren vlak hierna.

Bron: persverklaring Europese Hof van Justitie 
Volledige uitspraak: Hof van Justitie van de Europese Unie 4 september 2014

maandag 8 september 2014

Wetsvoorstel aanpak woonoverlast

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ervaart een half miljoen Nederlanders zoveel hinder van hun rechtstreekse buren of omwonenden dat hun dagelijks leven daardoor ernstig wordt verstoord. De overlast kan effecten hebben op de psychische gesteldheid van omwonenden, die zich soms zelfs gedwongen zien om te verhuizen, aldus de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Om woonoverlast makkelijker aan te kunnen pakken zal de burgemeester extra bevoegdheid krijgen om in te grijpen.

Wat valt onder woonoverlast? Volgens de memorie van toelichting moet gedacht worden aan een hond die continu blaft, omwonenden die weigeren het portiek schoon te houden, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. 

De bevoegdheid van de burgemeester zal bestaan uit de mogelijkheid van specifieke gedragsaanwijzing. In deze aanwijzing staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet nalaten. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de overlastgever slechts een beperkt aantal bezoekers per dag mag ontvangen, na een bepaalde tijd helemaal geen bezoekers meer mag ontvangen, zijn hond moet muilkorven of anderszins moet voorkomen dat de hond overlast veroorzaakt, het portiek leefbaar moet houden, geen luide muziek mag draaien, enzovoorts. Het gaat om maatwerk, aldus de memorie van toelichting.

De specifieke gedragsaanwijzing wordt mogelijk gemaakt door de volgende aanvulling in de Gemeentewet op te nemen:

Artikel 151d 

De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.

Of de burgemeester van een gemeente deze extra bevoegdheid krijgt wordt beslist door de betreffende gemeenteraad. Dit kan per gemeente verschillen.

Bron: voorstel Wet aanpak woonoverlast en Memorie van Toelichting

Ervaart u op dit moment woonoverlast en wilt u meer weten hoe dit kan worden aangepakt neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Bel 0513-460600 of e-mail: info@advocatenkantoorhoen.nl.

maandag 1 september 2014

Recht op een eerlijk proces in de Grondwet

Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn is een algemeen grondrecht, maar op dit moment nog niet gewaarborgd in de Grondwet. Daar gaat met een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de Grondwet verandering in komen. Hierdoor wordt de individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau gegarandeerd.

Rechtzoekenden kunnen nu bij de rechter alleen een beroep doen op internationale verdragen die hun een recht op een eerlijk proces geven, zoals artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Als het wetsvoorstel in werking is getreden, kan daarnaast ook een beroep worden gedaan op artikel 17 van de Nederlandse Grondwet. De wetgever is gebonden aan deze grondwetsbepaling en moet ervoor zorgen dat dit grondrecht bij het maken van nieuwe wetgeving wordt gerespecteerd.

Iedereen kan tot 15 oktober 2014 reageren op het wetsvoorstel en op de memorie van toelichting.

Bron:  Overheid.nl