Blog

maandag 12 december 2016

Bomenrecht: overhangen takken is onrechtmatig

Het laten overhangen van takken over het erf van de buren is onrechtmatig. Hiervoor is geen hinder vereist.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:5105

Wob: verzoek informatie is ook verzoek opheffen geheimhouding

Via het Twitter account van Advocatenkantoor Hoen @HoenAdvocatuur:

Verzoek om informatie moet ook worden opgevat als verzoek om daarop rustende geheimhouding op te heffen

Vindplaats uitspraak: www.raadvanstate.nl

column: verschil tussen klacht en bezwaarschrift

Column van mr. Moira Hoen in De Gordykster.

Deze keer over het verschil tussen een klacht en een bezwaarschrift.

www.degordykster.nl

Uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningslijn

Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen recht onder een hoogspanningslijn. Vanaf dan kunnen woningeigenaren hun woning verkopen aan de gemeente als de woning voldoet aan de voorwaarden van de regeling. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Meer info:www.rijksoverheid.nl

donderdag 10 november 2016

Omgevingsrecht - geluid: drummen met koptelefoon is geen versterkte muziek

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

2 nov.
Drummen waarbij via koptelefoon begeleidende muziek wordt beluisterd is geen versterkte muziek

PAS: meldingsbevestiging Aerius Calculator is geen besluit

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

2 nov.

Nieuwe brochure Vergunningvrij bouwen

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

27 okt.

Voorzieningenrechter Raad van State schorst bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek

Met behulp van Advocatenkantoor Hoen heeft de voorzieningenrechter het schorsingsverzoek van Stichting Hart voor Langweer gehonoreerd en het bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek geschorst.

Enkele overwegingen van de voorzieningenrechter:

"In hetgeen de stichting op dit punt heeft aangevoerd, ziet de voorzieningenrechter aanleiding tot gerede twijfel of hiermee de actuele regionale behoefte voldoende inzichtelijk is gemaakt."

"8.2. In artikel 8.1, onder a, van de planregels is niet omschreven wat moet worden verstaan onder "in de omgeving" van het bouwperceel. Voorts is, ook na de toelichting van de raad ter zitting, niet duidelijk hoe de instandhouding van parkeergelegenheden buiten het plangebied moet worden afgedwongen. Hierdoor is de voorzieningenrechter er op voorhand niet van overtuigd dat met deze bepaling voldoende zeker is gesteld dat in de door het plan te genereren parkeerbehoefte kan worden voorzien."

De voorzieningenrechter concludeert:

"9. Gelet op het voorgaande bestaat twijfel of het bestemmingsplan en de op grond daarvan verleende omgevingsvergunning in de bodemprocedure stand zullen houden. Nu bovendien de bodemzaak naar alle waarschijnlijkheid op 9 november 2016 op zitting zal worden behandeld, ziet de voorzieningenrechter, na afweging van alle betrokken belangen, aanleiding om de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. De overige gronden behoeven geen bespreking meer."

Vindplaats uitspraak: AbRvS 17 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2843 

Planschade: overzicht

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur


Afdeling bestuursrechtspraak geeft overzicht van haar rechtspraak over tegemoetkoming in planschade

Vindplaats uitspraak: AbRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582

Handhaving: geen handhaving motorcrossterrein Prikkedam

Via ons Twitter account @HoenAdvocatuur

14 sep.
Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen gebruik motorcrossterrein Prikkedam

Column De Gordykster: vergunning bij koop pand

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

De juni column van mr. Moira Hoen in De Gordykster


“Ik ga een pand kopen, moet ik zelf de daarvoor verleende vergunning controleren?”

Vindplaats: column De Gordykster

Column De Gordykster: vervanging schutting

Via ons Twitteraccount @Hoenadvocatuur

De mei column van mr. Moira Hoen in De Gordykster


“Ik wil de schutting tussen onze tuin en die van de buren vervangen. Mag dat?”

Vindplaats van de column: column mei 2016

Natura 2000: klein matig geschikt foerageergebied telt voor instandhoudingsdoelstelling

Via ons Twitteraccount @Hoenadvocatuur

24 aug.
Ook klein matig geschikt foerageergebied in telt voor instandhoudingsdoelstelling: passende beoordeling

Bouwkeet mag voor aanvang bouwactiviteiten vergunningvrij worden geplaatst

Via ons Twitter account @HoenAdvocatuur

28 jul.
Indien nodig mag een bouwkeet al voor het beginnen met de bouwactiviteiten vergunningvrij worden geplaatst

maandag 25 juli 2016

Regels voor bepalen spuitafstanden bij gewasbeschermingsmiddelen open teelt

Op 6 juli 2016 heeft de voorpublicatie plaatsgevonden van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het onder andere verplicht om te spuiten met een driftreductie van 75%, ook als het perceel waarop wordt gespoten niet aan een watergang ligt.

Bron: Overheid.nl

maandag 18 juli 2016

Wob: Vanaf 1 oktober geen financiële prikkel voor overheden meer om tijdig op Wob-verzoeken te reageren

Vanaf 1 oktober 2016 geldt voor overheden geen financiële prikkel meer om op tijd op Wob-verzoeken te reageren.

Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing op een aanvraag of bezwaar neemt, heeft de burger recht op betaling van een dwangsom op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Dit kan oplopen tot maximaal 1.260 euro.

Met de nieuwe wet worden Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom. De reden hiervoor is dat er misbruik van kan worden gemaakt en is gemaakt.

Bestuursorganen blijven wel verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek, maar de financiële prikkel om tijdig te beslissen verdwijnt. Bij een te late beslissing moet de burger zich daarom tot de rechter wenden om alsnog een beslissing af te dwingen.

De inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 oktober 2016.

Bron: www.rijksoverheid.nl

maandag 23 mei 2016

Handhaving: bebouwd perceel kopen? Check vooraf of daarvoor vergunning is verleend

Bij vergunningplichtige bouwwerken moet de eigenaar van het perceel zorgen voor de vereiste vergunningen, ook als hij niet zelf maar de vorige eigenaar het bouwwerk heeft opgericht. Laat hij dat na dan kunnen burgemeester en wethouders handhavend optreden. Dit betekent dat zij een last onder dwangsom of bestuursdwang kunnen opleggen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt hierbij onderscheid tussen de eigendomsverkrijging voor en na 1 april 2007. Op deze datum is het verbod om een bouwwerk zonder de vereiste vergunning in stand te laten in werking getreden.

Voor deze datum kan geen last onder dwangsom worden opgelegd, maar wel met bestuursdwang worden opgetreden. Dit komt omdat het verbod voor 1 januari 2007 was gericht tegen degene die zonder vergunning had gebouwd of daartoe opdracht had gegeven.

Laat de nieuwe eigenaar de illegale situatie vervolgens voortbestaan, dan kan hem geen dwangsom worden opgelegd, maar kunnen burgemeester en wethouders wel zelf ingrijpen door middel van bestuursdwang.

Nieuwe eigenaren die na 1 april 2007 een bebouwd perceel zonder de vereiste vergunning hebben gekocht, in eigendom hebben verkregen en vervolgens de illegale situatie laten voortbestaan kunnen een dwangsom opgelegd krijgen.

Bron: AbRvS 11 mei 2016 ECLI:NL:RVS:2016:1263

maandag 9 mei 2016

Flora- en faunawet: ontheffing om dieren te mogen doden door middel van cervicale dislocatie is niet toegestaan

Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet om dieren te mogen doden door middel van cervicale dislocatie, het breken van de nek, is niet toegestaan.

De betreffende ontheffing is door Tata Steel aangevraagd en door GS van Noord-Holland verleend, omdat broedende vogels (meeuwen) regelmatig medewerkers bij controlewerkzaamheden op hooggelegen plaatsen aanvallen hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.

Cervicale dislocatie is een dodingsmiddel of dodingsmethode die niet in een wettelijk voorschrift is vastgelegd. Dit is volgens de rechtbank wel nodig omdat de wetgever het dierenwelzijnsaspect moet afwegen. Ook als de meeuwenjongen met de hand de nek wordt gebroken.

Dit heeft de Rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 11 april 2016 bepaald.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 11 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2774

maandag 18 april 2016

Omgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan kan niet zomaar worden geweigerd

Een omgevingsvergunning weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan kan niet zomaar. Het college (van burgemeester en wethouders) moet hiervoor een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vragen aan de gemeenteraad.

Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van 6 april 2016.

De Afdeling oordeelt:

"5.3. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat het college niet gehouden was een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad te vragen omdat het college voornemens was de gevraagde omgevingsvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan te weigeren. Op zich zelf volgt uit de letterlijke tekst van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, gelezen in samenhang met artikel 6.5, eerste lid, van het Bor, waarin de zinssnede "verlenen van een omgevingsvergunning" wordt gebruikt, niet dat een verklaring aan de gemeenteraad moet worden gevraagd in de situatie waarin het bestuursorgaan van oordeel is dat de omgevingsvergunning niet zou moeten worden verleend, maar dit volgt wel uit het stelsel van de Wabo en de geschiedenis van de totstandkoming daarvan. Uit artikel 3.11, eerste lid, van de Wabo volgt dat, in het geval een aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚, van de Wabo voorligt, het college de gemeenteraad onverwijld een exemplaar van die aanvraag en de daarbij gevoegde stukken stuurt. Artikel 2.20a van de Wabo bepaalt dat voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor voor het verlenen van de omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen is vereist, de omgevingsvergunning voor die activiteit wordt geweigerd indien de verklaring is geweigerd. Hieruit volgt naar het oordeel van de Afdeling dat de omgevingsvergunning alleen kan worden geweigerd vanwege strijd met het bestemmingsplan, wanneer de verklaring van geen bedenkingen is geweigerd. Het artikel laat geen ruimte voor een uitleg dat een omgevingsvergunning ook op die grond kan worden geweigerd in het geval dat er geen verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad is gevraagd. Het samenstel van de artikelen 2.27, eerste lid, 2.20a en 3.11, eerste lid, van de Wabo en artikel 6.5, eerste lid, van het Bor brengt aldus met zich dat het college gehouden was de gemeenteraad onverwijld de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken te sturen en een verklaring van geen bedenkingen te vragen nu de aanvraag om omgevingsvergunning zag op afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚van de Wabo (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 19 augustus 2015, zaak nr. 201408624/1/A1). [...]"

De Afdeling geeft ook aan wanneer de vergunning kan worden geweigerd zonder een vvgb te vragen:

"Het voorgaande laat onverlet dat het college wel een omgevingsvergunning kan weigeren zonder een verklaring van geen bedenkingen te hebben gevraagd, indien het de weigering baseert op een andere weigeringsgrond dan de weigeringsgrond waarop de verklaring van geen bedenkingen ziet. Ook indien de gemeenteraad gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, van het Bor door categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring niet is vereist, kan het college de omgevingsvergunning weigeren zonder eerst de gemeenteraad om een verklaring te vragen. Deze situaties zijn hier niet aan de orde."

Toch passeert de Afdeling in dit geval de schending:

"5.4. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het besluit weliswaar in strijd is met artikel 3.11, eerste lid, van de Wabo, maar dat uit deze bepaling gelezen in samenhang met de artikelen 2.27, eerste lid, en 2.20a en artikel 6.5, eerste lid, van het Bor, niet volgt dat het college een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚van de Wabo, wordt afgeweken van het bestemmingsplan, kan weigeren zonder een verklaring van geen bedenkingen te vragen aan de gemeenteraad.
De Afdeling ziet evenwel aanleiding om de schending van deze bepalingen met toepassing van artikel 6:22 van de Awb te passeren en overweegt daartoe als volgt. Aannemelijk is dat de belanghebbenden niet zijn benadeeld door het niet onverwijld toezenden van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken aan de gemeenteraad en het niet vragen van een verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad heeft op 4 september 2014 het bestemmingsplan "Veegplan stedelijk gebied" wat betreft het perceel gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. In het veegplan is het chalet niet als bedrijfswoning bestemd. Het standpunt van de raad is daarmee bekend en komt overeen met het besluit van het college strekkende tot weigering van de omgevingsvergunning voor legalisering van het chalet."

Bron: AbRvS 6 april 2016 ECLI:NL:RVS:2016:921

vrijdag 1 april 2016

Tip: dien een zienswijze niet alleen per fax maar ook per post in

Faxen wordt beschouwd als een elektronische wijze van verzending. Een bestuursorgaan hoeft dit niet toe te staan.

Het bestuursorgaan moet dan wel een termijn bieden om de zienswijze alsnog op een toegestane wijze in te dienen. Wordt de zienswijze vervolgens niet op op een toegestane wijze ingediend, bijvoorbeeld per post, dan kan de zienswijze buiten behandeling worden gelaten.

Bron: AbRvS 16 maart 2016 ECLI:NL:RVS:2016:724

maandag 15 februari 2016

Besluit natuurbescherming over o.a. jacht, jachtmiddelen en handel: iedereen mag tot 3 maart 2016 reageren

De nieuwe Wet natuurbescherming zal naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden. Ter uitvoering hiervan ligt het ontwerp Besluit natuurbescherming ter inzage. Hierin wordt onder andere het volgende geregeld:

  • wanneer de Minister van Economische Zaken bevoegd is bij vergunning- en ontheffingverlening over Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden (en niet gedeputeerde staten);
  • de programmatische aanpak stikstof (PAS);
  • de aanwijzing van diersoorten die in het hele land schade veroorzaken (besluit) met het oog op de verlening van vrijstelling voor de bestrijding van dieren van deze soorten (bij regeling);
  • de uitoefening van de jacht;
  • de middelen voor het vangen en doden van dieren in het kader van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht en de daarvoor in voorkomend geval vereiste opleidingen en akten;
  • de aanwijzing overeenkomstig de Vogelrichtlijn van voor het vangen en doden van vogels toegestane middelen;
  • de behoudens vrijstelling of ontheffing verboden middelen voor het vangen of doden van dieren; 
  • het jachtexamen, de jachtakte, het examen voor het gebruik van jachtvogels, de valkeniersakte en de akte voor gebruikers van eendenkooien;
  • de handel in (producten) van dieren en planten van bedreigde inheemse of uitheemse soorten;
  • de hoogte van de bestuurlijke boeten.
Het ontwerp-besluit geeft onder meer uitvoering aan de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, andere Europese verordeningen en regelgeving van de Benelux.

Iedereen kan tot 3 maart 2016 op het ontwerp Besluit natuurbescherming reageren.

Bron met bijlagen: overheid.nl

maandag 1 februari 2016

Woning: Aanbrengen witte stuclaag en vervangen rode dakpannen door glimmend zwarte is vergunningvrij

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 27 januari 2016 geoordeeld dat voor het aanbrengen van een witte stuclaag op baksteen van een woning geen omgevingsvergunning vereist is. In dezelfde zaak heeft de Afdeling ook geoordeeld dat het vervangen  van de rode dakpannen door glimmend zwarte dakpannen op de woning vergunningvrij is. De Afdeling beschouwt dit laatste als gewoon onderhoud.

Bron: AbRvS 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:162


maandag 18 januari 2016

Flora- en faunawet: afschieten konijnen, eerst aantonen dat hiermee belangrijke schade wordt geprobeerd te voorkomen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan op de vraag of de plaatsing van het konijn op de landelijke vrijstellingslijst betekent dat de grondgebruiker voorafgaand aan het afschot van konijnen geen onderzoek hoeft te doen naar de noodzaak daarvan om schade aan gewassen te voorkomen of te beperken.

Volgens de Afdeling betekent de plaatsing van het konijn op de landelijke vrijstellingslijst dat het uitgangspunt is dat het konijn in het hele land belangrijke schade aanricht aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan fauna.

Het betekent ook dat vaststaat dat geen andere bevredigende oplossing bestaat voor de bestrijding van de schade dan het afschot van konijnen en dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort, aldus de Afdeling.

Maar:

"Indien een soort voorkomt op de vrijstellingslijst behoeft de grondgebruiker in individuele gevallen niet te beoordelen of de soort belangrijke schade aanricht. Die afweging is al gemaakt bij het besluit tot verlening van de vrijstelling. Evenwel volgt uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Ffw (Kamerstukken 2003/2004, 29448, nr.3, blz. 3) dat voor de toepassing van artikel 65 een grondgebruiker op grond van artikel 1 van de Regeling op het moment dat hij optreedt, dient te kunnen aantonen dat hij belangrijke schade als bedoeld in dat artikel tracht te voorkomen.

Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de staatssecretaris niet heeft aangetoond dat in dit geval met het afschieten van konijnen getracht is belangrijke schade als bedoeld in artikel 65, tweede lid, aanhef en onder a, te voorkomen. Daartoe wordt overwogen dat in de brief van 17 december 2013 uitdrukkelijk vermeld staat dat zich geen landbouwschade, maar uitsluitend schade aan zomerhuisjes en fietspaden, voordoet. De pas in beroep overgelegde verklaringen van pachters dat zich wel belangrijke schade voordoet aan flora en fauna acht de Afdeling niet voldoende concreet en specifiek, zodat daaraan niet de door de staatssecretaris voorgestane betekenis kan worden toegekend. De Afdeling acht daarbij van belang dat deze verklaringen niet meer behelzen dan een op papier voorgedrukt verzoek van de pachters om schadebestrijding van konijnen zonder dat deze verklaringen ondersteund worden door objectieve en controleerbare gegevens. Ter zitting bij de Afdeling heeft Staatsbosbeheer desgevraagd verklaard de pachters op hun woord te geloven en dat zij geen onderzoek heeft verricht naar deze verklaringen. Nu aldus niet is aangetoond dat de grondgebruikers aanleiding hadden over te gaan tot beheer- en schadebestrijding van het konijn ter voorkoming van belangrijke schade in vorenvermelde zin mocht de staatssecretaris het verzoek om handhaving niet afwijzen op de grond dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 65 van de Ffw."

Kortom: ook al staat het konijn op de vrijstellingslijst, dan moet toch worden aangetoond dat met het afschieten van konijnen geprobeerd is belangrijke schade te voorkomen. Alleen de verklaringen van pachters is hiervoor onvoldoende.

Uitspraak: AbRvS 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:43