Blog

donderdag 10 november 2016

Voorzieningenrechter Raad van State schorst bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek

Met behulp van Advocatenkantoor Hoen heeft de voorzieningenrechter het schorsingsverzoek van Stichting Hart voor Langweer gehonoreerd en het bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek geschorst.

Enkele overwegingen van de voorzieningenrechter:

"In hetgeen de stichting op dit punt heeft aangevoerd, ziet de voorzieningenrechter aanleiding tot gerede twijfel of hiermee de actuele regionale behoefte voldoende inzichtelijk is gemaakt."

"8.2. In artikel 8.1, onder a, van de planregels is niet omschreven wat moet worden verstaan onder "in de omgeving" van het bouwperceel. Voorts is, ook na de toelichting van de raad ter zitting, niet duidelijk hoe de instandhouding van parkeergelegenheden buiten het plangebied moet worden afgedwongen. Hierdoor is de voorzieningenrechter er op voorhand niet van overtuigd dat met deze bepaling voldoende zeker is gesteld dat in de door het plan te genereren parkeerbehoefte kan worden voorzien."

De voorzieningenrechter concludeert:

"9. Gelet op het voorgaande bestaat twijfel of het bestemmingsplan en de op grond daarvan verleende omgevingsvergunning in de bodemprocedure stand zullen houden. Nu bovendien de bodemzaak naar alle waarschijnlijkheid op 9 november 2016 op zitting zal worden behandeld, ziet de voorzieningenrechter, na afweging van alle betrokken belangen, aanleiding om de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. De overige gronden behoeven geen bespreking meer."

Vindplaats uitspraak: AbRvS 17 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2843