Blog

maandag 25 juli 2016

Regels voor bepalen spuitafstanden bij gewasbeschermingsmiddelen open teelt

Op 6 juli 2016 heeft de voorpublicatie plaatsgevonden van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het onder andere verplicht om te spuiten met een driftreductie van 75%, ook als het perceel waarop wordt gespoten niet aan een watergang ligt.

Bron: Overheid.nl

maandag 18 juli 2016

Wob: Vanaf 1 oktober geen financiële prikkel voor overheden meer om tijdig op Wob-verzoeken te reageren

Vanaf 1 oktober 2016 geldt voor overheden geen financiële prikkel meer om op tijd op Wob-verzoeken te reageren.

Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing op een aanvraag of bezwaar neemt, heeft de burger recht op betaling van een dwangsom op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Dit kan oplopen tot maximaal 1.260 euro.

Met de nieuwe wet worden Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom. De reden hiervoor is dat er misbruik van kan worden gemaakt en is gemaakt.

Bestuursorganen blijven wel verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek, maar de financiële prikkel om tijdig te beslissen verdwijnt. Bij een te late beslissing moet de burger zich daarom tot de rechter wenden om alsnog een beslissing af te dwingen.

De inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 oktober 2016.

Bron: www.rijksoverheid.nl