Blog

maandag 15 februari 2016

Besluit natuurbescherming over o.a. jacht, jachtmiddelen en handel: iedereen mag tot 3 maart 2016 reageren

De nieuwe Wet natuurbescherming zal naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden. Ter uitvoering hiervan ligt het ontwerp Besluit natuurbescherming ter inzage. Hierin wordt onder andere het volgende geregeld:

  • wanneer de Minister van Economische Zaken bevoegd is bij vergunning- en ontheffingverlening over Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden (en niet gedeputeerde staten);
  • de programmatische aanpak stikstof (PAS);
  • de aanwijzing van diersoorten die in het hele land schade veroorzaken (besluit) met het oog op de verlening van vrijstelling voor de bestrijding van dieren van deze soorten (bij regeling);
  • de uitoefening van de jacht;
  • de middelen voor het vangen en doden van dieren in het kader van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht en de daarvoor in voorkomend geval vereiste opleidingen en akten;
  • de aanwijzing overeenkomstig de Vogelrichtlijn van voor het vangen en doden van vogels toegestane middelen;
  • de behoudens vrijstelling of ontheffing verboden middelen voor het vangen of doden van dieren; 
  • het jachtexamen, de jachtakte, het examen voor het gebruik van jachtvogels, de valkeniersakte en de akte voor gebruikers van eendenkooien;
  • de handel in (producten) van dieren en planten van bedreigde inheemse of uitheemse soorten;
  • de hoogte van de bestuurlijke boeten.
Het ontwerp-besluit geeft onder meer uitvoering aan de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, andere Europese verordeningen en regelgeving van de Benelux.

Iedereen kan tot 3 maart 2016 op het ontwerp Besluit natuurbescherming reageren.

Bron met bijlagen: overheid.nl

maandag 1 februari 2016

Woning: Aanbrengen witte stuclaag en vervangen rode dakpannen door glimmend zwarte is vergunningvrij

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 27 januari 2016 geoordeeld dat voor het aanbrengen van een witte stuclaag op baksteen van een woning geen omgevingsvergunning vereist is. In dezelfde zaak heeft de Afdeling ook geoordeeld dat het vervangen  van de rode dakpannen door glimmend zwarte dakpannen op de woning vergunningvrij is. De Afdeling beschouwt dit laatste als gewoon onderhoud.

Bron: AbRvS 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:162