Blog

maandag 15 februari 2016

Besluit natuurbescherming over o.a. jacht, jachtmiddelen en handel: iedereen mag tot 3 maart 2016 reageren

De nieuwe Wet natuurbescherming zal naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden. Ter uitvoering hiervan ligt het ontwerp Besluit natuurbescherming ter inzage. Hierin wordt onder andere het volgende geregeld:

  • wanneer de Minister van Economische Zaken bevoegd is bij vergunning- en ontheffingverlening over Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden (en niet gedeputeerde staten);
  • de programmatische aanpak stikstof (PAS);
  • de aanwijzing van diersoorten die in het hele land schade veroorzaken (besluit) met het oog op de verlening van vrijstelling voor de bestrijding van dieren van deze soorten (bij regeling);
  • de uitoefening van de jacht;
  • de middelen voor het vangen en doden van dieren in het kader van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht en de daarvoor in voorkomend geval vereiste opleidingen en akten;
  • de aanwijzing overeenkomstig de Vogelrichtlijn van voor het vangen en doden van vogels toegestane middelen;
  • de behoudens vrijstelling of ontheffing verboden middelen voor het vangen of doden van dieren; 
  • het jachtexamen, de jachtakte, het examen voor het gebruik van jachtvogels, de valkeniersakte en de akte voor gebruikers van eendenkooien;
  • de handel in (producten) van dieren en planten van bedreigde inheemse of uitheemse soorten;
  • de hoogte van de bestuurlijke boeten.
Het ontwerp-besluit geeft onder meer uitvoering aan de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, andere Europese verordeningen en regelgeving van de Benelux.

Iedereen kan tot 3 maart 2016 op het ontwerp Besluit natuurbescherming reageren.

Bron met bijlagen: overheid.nl