Blog

donderdag 10 november 2016

Omgevingsrecht - geluid: drummen met koptelefoon is geen versterkte muziek

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

2 nov.
Drummen waarbij via koptelefoon begeleidende muziek wordt beluisterd is geen versterkte muziek

PAS: meldingsbevestiging Aerius Calculator is geen besluit

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

2 nov.

Nieuwe brochure Vergunningvrij bouwen

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

27 okt.

Voorzieningenrechter Raad van State schorst bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek

Met behulp van Advocatenkantoor Hoen heeft de voorzieningenrechter het schorsingsverzoek van Stichting Hart voor Langweer gehonoreerd en het bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek geschorst.

Enkele overwegingen van de voorzieningenrechter:

"In hetgeen de stichting op dit punt heeft aangevoerd, ziet de voorzieningenrechter aanleiding tot gerede twijfel of hiermee de actuele regionale behoefte voldoende inzichtelijk is gemaakt."

"8.2. In artikel 8.1, onder a, van de planregels is niet omschreven wat moet worden verstaan onder "in de omgeving" van het bouwperceel. Voorts is, ook na de toelichting van de raad ter zitting, niet duidelijk hoe de instandhouding van parkeergelegenheden buiten het plangebied moet worden afgedwongen. Hierdoor is de voorzieningenrechter er op voorhand niet van overtuigd dat met deze bepaling voldoende zeker is gesteld dat in de door het plan te genereren parkeerbehoefte kan worden voorzien."

De voorzieningenrechter concludeert:

"9. Gelet op het voorgaande bestaat twijfel of het bestemmingsplan en de op grond daarvan verleende omgevingsvergunning in de bodemprocedure stand zullen houden. Nu bovendien de bodemzaak naar alle waarschijnlijkheid op 9 november 2016 op zitting zal worden behandeld, ziet de voorzieningenrechter, na afweging van alle betrokken belangen, aanleiding om de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. De overige gronden behoeven geen bespreking meer."

Vindplaats uitspraak: AbRvS 17 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2843 

Planschade: overzicht

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur


Afdeling bestuursrechtspraak geeft overzicht van haar rechtspraak over tegemoetkoming in planschade

Vindplaats uitspraak: AbRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582

Handhaving: geen handhaving motorcrossterrein Prikkedam

Via ons Twitter account @HoenAdvocatuur

14 sep.
Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen gebruik motorcrossterrein Prikkedam

Column De Gordykster: vergunning bij koop pand

Via ons Twitteraccount @HoenAdvocatuur

De juni column van mr. Moira Hoen in De Gordykster


“Ik ga een pand kopen, moet ik zelf de daarvoor verleende vergunning controleren?”

Vindplaats: column De Gordykster

Column De Gordykster: vervanging schutting

Via ons Twitteraccount @Hoenadvocatuur

De mei column van mr. Moira Hoen in De Gordykster


“Ik wil de schutting tussen onze tuin en die van de buren vervangen. Mag dat?”

Vindplaats van de column: column mei 2016

Natura 2000: klein matig geschikt foerageergebied telt voor instandhoudingsdoelstelling

Via ons Twitteraccount @Hoenadvocatuur

24 aug.
Ook klein matig geschikt foerageergebied in telt voor instandhoudingsdoelstelling: passende beoordeling

Bouwkeet mag voor aanvang bouwactiviteiten vergunningvrij worden geplaatst

Via ons Twitter account @HoenAdvocatuur

28 jul.
Indien nodig mag een bouwkeet al voor het beginnen met de bouwactiviteiten vergunningvrij worden geplaatst