Blog

maandag 10 augustus 2015

Wob: verzoeker hoeft niet om specifieke documenten te vragen

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen inzage vragen in overheidsinformatie, bijvoorbeeld over beleid of een bepaalde handelwijze. Overheidsinformatie is in beginsel openbaar.

Uit het Wob-verzoek moet duidelijk blijken waarover informatie wordt gevraagd. Hoe duidelijk dit moet zijn was onderwerp van een geschil waarover de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 15 juli 2015 uitspraak heeft gedaan.

In deze zaak werd door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een verzoek om documenten openbaar te maken afgewezen. Het ging om een beoordelingsverslag dat in het jaarverslag 2011 van de KBvG was genoemd en een positief beoordelingsverslag van een met naam genoemd lid van de KBvG. Het bezwaar van de verzoeker tegen de afwijzing en vervolgens diens beroep bij de rechtbank werden allebei ongegrond verklaard. Vervolgens legt appellant de zaak voor aan de Afdeling. Die overweegt het volgende.

"Het uitgangspunt van de Wob is een informatiestelsel, wat betekent dat een verzoeker niet om specifieke documenten hoeft te vragen (Kamerstukken II 1987/88, 19 859, nr. 3, blz. 9 en 24, en nr. 6, blz. 13). Dit uitgangspunt is neergelegd in artikel 3, eerste lid, van de Wob. Voorts is een bestuursorgaan gehouden naar aanleiding van een verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid de documenten waarin de informatie is neergelegd te verzamelen en deze met toepassing van de Wob voor zover mogelijk openbaar te maken (Kamerstukken II 1987/88, 19 859, nr. 6, blz. 13). Het beoordelingsverslag van het college heeft betrekking op het toetsingsverslag van de auditor. In bezwaar heeft [appellant sub 2] verklaard dat het verzoek betrekking heeft op de kwaliteitsbewaking door de KBvG ten aanzien van de in het verzoek genoemde gerechtsdeurwaarder. Derhalve moet het er voor worden gehouden dat het verzoek niet alleen betrekking heeft op het beoordelingsverslag. Nu het door het college gegeven beoordelingsverslag een oordeel bevat over het toetsingsverslag, heeft het bestuur het verzoek om informatie over de kwaliteitsbewaking ten aanzien van de in het verzoek genoemde gerechtsdeurwaarder ten onrechte beperkt geacht tot het beoordelingsverslag. Niet van belang is of het toetsingsverslag en het beoordelingsverslag als één document moeten worden gezien, aangezien de Wob niet vereist dat wordt verzocht om specifieke documenten. Gelet hierop heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat [appellant sub 2] pas ter zitting heeft betoogd dat ook het toetsingsverslag openbaar moet worden gemaakt en dat dit betoog daarom wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moet worden gelaten."

Kortom, omdat de Wob uitgaat van een informatiestelsel, hoeft er bij een verzoek om informatie niet om specifieke documenten te worden gevraagd. Het bestuursorgaan moet de documenten met de gevraagde informatie verzamelen en openbaar maken. Het doet er hierbij niet toe of bepaalde verslagen als één document moeten worden gezien.

Bron: AbRvS 15 juli 2015 ECLI:NL:RVS:2015:2263