Blog

maandag 28 oktober 2013

Op een perceel een mobiele schaftwagen met protest- of reclamebord plaatsen mag niet zonder omgevingsvergunning

Ze worden vaak in weilanden langs wegen geplaatst, reclameborden of protestborden. Vaak op een stellage, maar soms ook op een verrijdbare keet. Men denkt dan dat er geen vergunning nodig is, omdat het bord verrijdbaar is. Fout, volgens de Raad van State. Als een mobiel object is geplaatst met als kennelijk doel om het daar voor langere tijd op dezelfde plek te laten staan en de constructie voor langere tijd ter plaatse heeft gefunctioneerd, dan is deze aan te merken als een bouwwerk en dus vergunningplichtig is

Bron: ABRvS 16 oktober 2013 ECLI:NL:RBLIM:2013:972

maandag 14 oktober 2013

Bouwen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en kleine bouwwerken wordt makkelijker gemaakt

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De nieuwe landelijk uniforme regels gaan uit van een maximum toelaatbare oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Met het voorstel geeft het kabinet ook uitvoering aan de motie Pieper c.s., waarin de Tweede Kamer de regering oproept de mogelijkheden voor plaatsing van mantelzorgwoningen te vereenvoudigen.

Daarnaast kunnen gemeenten sneller omgevingsvergunningen verlenen voor activiteiten die, tot een duur van tien jaar, strijdig zijn met het bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Dit scheelt jaarlijks € 0,65 miljoen aan administratieve lasten. Ook wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen een andere maatschappelijk gewenste functie te geven. Kantoren kunnen zo in de toekomst sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen.

Bron: Rijksoverheid nieuws

donderdag 10 oktober 2013

Klassenjustitie in Nederland?

Staatssecretaris Teeven wil extra bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is rechtsbijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen. Door rechtsbijstand te subsidiĆ«ren kunnen mensen met een lager inkomen tegen betaling van een eenmalige eigen bijdrage toch een advocaat in de arm nemen bij een juridisch conflict. In sommige zaken is een advocaat verplicht, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als sprake is van een handelsvordering die groter is dan € 25.000,-. Maar ook als een advocaat niet verplicht is, kan men de behoefte hebben aan rechtsbijstand zeker als het gaat om ingewikkelde procedures tegen de overheid. Hierbij heeft de burger per definitie met een professionele partij te maken die (met gemeenschapsgelden) makkelijker kan procederen dan een burger. Door de voorgenomen bezuinigingen dreigt voor een groot deel van de bevolking rechtsbijstand onbetaalbaar te worden. Dan is je recht halen alleen nog maar bereikbaar voor degene die het kan betalen. Krijgen we dan klassenjustitie in Nederland?

De Nederlandse Orde van Advocaten, die zich sterk maakt voor rechtsbijstand voor iedereen ongeacht het inkomen heeft een actiewebsite opgericht met al het laatste nieuws. De website is hier te vinden:

Rechtsbijstand, juistnu