Blog

maandag 22 september 2014

Bestuur van een stichting is bestuursorgaan wanneer een sterke inhoudelijke en financiële band bestaat met de overheid

Meestal denken we bij een bestuursorgaan aan (semi-)overheden. Volgens artikel 1.1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet onder 'bestuursorgaan' worden verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Openbaar gezag kan in principe alleen bij wettelijk voorschrift worden toegekend. Ontbreekt zo'n wettelijk voorschrift dan is een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon in beginsel geen bestuursorgaan.

De Raad van State heeft in twee uitspraken het begrip 'bestuursorgaan' verduidelijkt voor de situatie als bedoeld in artikel 1.1. lid 1 sub b van de Awb. In dit geval ging het om een tweetal stichtingen: het bestuur van Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio en het bestuur van stichting Platform31.

Deze organen van privaatrechtelijke rechtspersonen verstrekken uitkeringen of  financiële voorzieningen en zijn bestuursorganen als de overheid de criteria voor het verstrekken van die uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate bepaalt én die in overwegende mate financiert. De uitoefening van een overheids- of publieke taak is dus geen zelfstandig vereiste om een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon als bestuursorgaan aan te merken. "Uit de inhoudelijke en financiële band tussen een privaatrechtelijke rechtspersoon en een of meer bestuursorganen volgt immers dat deze bestuursorganen een bepaalde taak aan zich hebben getrokken", aldus de Raad van State.

De Raad van State komt overigens tot de conclusie dat het bestuur van Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio en het bestuur van stichting Platform31 geen bestuursorganen zijn. De mededelingen die deze besturen aan twee inwoners van Kudelstaart en Utrecht hadden gedaan, zijn daarom geen besluiten waartegen bezwaar en (hoger) beroep kan worden ingediend.

De links naar beide uitspraken vindt u hier.