Blog

maandag 8 september 2014

Wetsvoorstel aanpak woonoverlast

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ervaart een half miljoen Nederlanders zoveel hinder van hun rechtstreekse buren of omwonenden dat hun dagelijks leven daardoor ernstig wordt verstoord. De overlast kan effecten hebben op de psychische gesteldheid van omwonenden, die zich soms zelfs gedwongen zien om te verhuizen, aldus de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Om woonoverlast makkelijker aan te kunnen pakken zal de burgemeester extra bevoegdheid krijgen om in te grijpen.

Wat valt onder woonoverlast? Volgens de memorie van toelichting moet gedacht worden aan een hond die continu blaft, omwonenden die weigeren het portiek schoon te houden, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. 

De bevoegdheid van de burgemeester zal bestaan uit de mogelijkheid van specifieke gedragsaanwijzing. In deze aanwijzing staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet nalaten. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de overlastgever slechts een beperkt aantal bezoekers per dag mag ontvangen, na een bepaalde tijd helemaal geen bezoekers meer mag ontvangen, zijn hond moet muilkorven of anderszins moet voorkomen dat de hond overlast veroorzaakt, het portiek leefbaar moet houden, geen luide muziek mag draaien, enzovoorts. Het gaat om maatwerk, aldus de memorie van toelichting.

De specifieke gedragsaanwijzing wordt mogelijk gemaakt door de volgende aanvulling in de Gemeentewet op te nemen:

Artikel 151d 

De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.

Of de burgemeester van een gemeente deze extra bevoegdheid krijgt wordt beslist door de betreffende gemeenteraad. Dit kan per gemeente verschillen.

Bron: voorstel Wet aanpak woonoverlast en Memorie van Toelichting

Ervaart u op dit moment woonoverlast en wilt u meer weten hoe dit kan worden aangepakt neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Bel 0513-460600 of e-mail: info@advocatenkantoorhoen.nl.