Blog

maandag 1 september 2014

Recht op een eerlijk proces in de Grondwet

Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn is een algemeen grondrecht, maar op dit moment nog niet gewaarborgd in de Grondwet. Daar gaat met een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de Grondwet verandering in komen. Hierdoor wordt de individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau gegarandeerd.

Rechtzoekenden kunnen nu bij de rechter alleen een beroep doen op internationale verdragen die hun een recht op een eerlijk proces geven, zoals artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Als het wetsvoorstel in werking is getreden, kan daarnaast ook een beroep worden gedaan op artikel 17 van de Nederlandse Grondwet. De wetgever is gebonden aan deze grondwetsbepaling en moet ervoor zorgen dat dit grondrecht bij het maken van nieuwe wetgeving wordt gerespecteerd.

Iedereen kan tot 15 oktober 2014 reageren op het wetsvoorstel en op de memorie van toelichting.

Bron:  Overheid.nl