Blog

maandag 4 november 2013

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' en ontwerp plan-MER vanaf vandaag ter inzage

Vanaf vandaag ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' ter inzage. Hierin is geregeld welke bestemmingen er (gaan) gelden op een perceel binnen het plangebied en wat er wel en niet is toegestaan aan (bouw-)activiteiten. Indien u binnen het plangebied woont of er een bedrijf heeft, dan is het belangrijk om te controleren of de toegestane bestemmingen, perceelsgrenzen en bouwvlakken kloppen. Dit doet u door de digitale plankaart (verbeelding) met legenda te vergelijken met de planregels. Klopt de bestemming niet, of bent u het er niet mee eens, dien dan op tijd een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan. In principe kunnen alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend later ook nog tegen het definitieve bestemmingsplan protesteren door het instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is dus belangrijk om nu in actie te komen.

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerp plan-MER ter inzage. Dit is de onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan waarin de verwachte milieueffecten die het ontwerpbestemmingsplan op de omgeving heeft zijn verwerkt. Er is hierbij met name gekeken naar de ontwikkeling van de landbouw en de natuurontwikkeling van het Koningsdiep. In het buitengebied van Opsterland zijn drie Natura 2000-gebieden gelegen: Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt's Mersken. Binnen een afstand van 10 km van het plangebied liggen verder nog (gedeelten van) Natura 2000-gebieden Alde Feanen, Deelen, Sneekermeergebied, Drents-Friese Wold & Leggelderveld en het Fochterloƫrveen. Er is in het kader van de Natuurbeschermingswet ook een passende beoordeling gemaakt die als bijlage bij het ontwerp plan-MER is gevoegd.

Zowel tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' als het ontwerp plan-MER kunnen zienswijzen worden ingediend. Twijfelt u of het indienen van een zienswijze in uw geval noodzakelijk is of wilt u graag geholpen worden met het indienen van een zienswijze, dan kunt vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor. Een kennismakingsgesprek is gratis en er wordt meteen met u doorgenomen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vindplaats: ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Opsterland' en ontwerp plan-MER