Blog

maandag 29 juni 2015

Bevestiging melding op grond van APV is geen besluit

Wanneer in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van een gemeente een meldingenstelsel is opgenomen, dan is de bevestiging van zo'n melding geen besluit. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nogmaals bevestigd naar aanleiding van een zaak waarin burgemeester en wethouders van Hellendoorn de melding van ZININ Theater & Cultuur voor het houden van zeven activiteiten in het openluchttheater te Nijverdal schriftelijk heeft bevestigd.

Wat is een besluit?
Dit is geregeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): onder besluit wordt verstaan een schriftelijke beslissing van het bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Waarom de bevestiging van een melding geen besluit is
Artikel 4:3, eerste lid, van de betreffende APV voorziet in een melding in verband met algemene regels. De Afdeling zegt hierover: "In dit meldingenstelsel vloeit het rechtsgevolg voort uit de wet omdat de melding geen voorwaarde is voor de gelding van de algemene regels. Deze regels zijn zonder nader afwegingsmoment van toepassing. De bevestiging van de melding verschaft de melder het bewijs dat de melding heeft plaatsgevonden maar brengt geen rechtsgevolg met zich. Gelet hierop zijn de brief van 3 juli 2012 en de brief van 15 augustus 2012 geen besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb."

Hoe zit het dan met de rechtsbescherming van omwonenden?
Daar zegt de Afdeling het volgende over: "Voor zover [appellant] stelt dat op deze wijze rechtsbescherming ontbreekt in het geval het college zijn eigen regels overtreedt en bijvoorbeeld meldingen accepteert die in strijd zijn met de regels overweegt de Afdeling dat de in artikel 4:3, eerste lid, van de Apv opgenomen algemene regels door het college dienen te worden gehandhaafd en dat belanghebbenden bij overtreding van deze algemene regels een verzoek om handhaving kunnen indienen."

Kortom, op de betreffende melding op grond van de APV zijn de algemene regels van de APV van toepassing. Wordt hieraan niet voldaan dan kunnen belanghebbenden een handhavingsverzoek indienen.

Bron: AbRvS 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1884