Blog

maandag 4 augustus 2014

Voorzieningenrechter beveelt gemeente voetbalkooi te sluiten wegens onrechtmatige geluid- en trillinghinder

Voorzieningen voor de jeugd zoals skateramps en voetbalkooien kunnen grote overlast voor omwonenden veroorzaken. De meest gehoorde klachten zijn geluidsoverlast en overlast vanwege de aantrekkingskracht als hangplek voor jongeren.

In dit geval leidt een voetbalkooi al jaren tot overlast. Omwonenden hebben via de bestuursrechter geprobeerd het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal tot handhaving te bewegen. Hoewel vaststaat dat sprake is van geluidshinder ontsnapt het college aan handhaving omdat het college tussentijds aan de gemeente Veenendaal ontheffing verleent van het verbod tot het veroorzaken van geluidhinder als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het college heeft met de ontheffing namelijk openbare sport- en speelvoorzieningen en terreinen uitgezonderd van het verbod op – kort gezegd – het veroorzaken van geluidsoverlast.

De omwonenden hebben zich daarop tot de civiele kort geding rechter gewend. Nu met succes. Dat aan de Gemeente de genoemde ontheffing is verleend, brengt niet zonder meer mee dat de veroorzaakte hinder niet onrechtmatig is of kan zijn jegens eisers, aldus de voorzieningenrechter.

Zo blijkt uit drie akoestische onderzoeken dat sprake is van een sterke overschrijding van waarden die in de milieuwetgeving als maximaal toelaatbaar worden beschouwd. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat dat voldoende aannemelijk is geworden dat de eisers dagelijks hinder ondervinden van het rumoer dat wordt veroorzaakt door het geschreeuw en gejoel van jongeren die zich in en nabij de voetbalkooi ophouden en als gevolg van trillingen die worden veroorzaakt door ballen die het gaas van de kooi en de doelen raken. Voor de voorzieningenrechter is het duidelijk dat de kinderen slecht slapen door deze hinder en daardoor slaperig op school verschijnen en dat eisers worden geïntimideerd door jongeren die zich na de sluitingstijd van 22.00 uur in en rond de voetbalkooi ophouden. Deze hinder als gevolg van rumoer en trillingen heeft invloed op het functioneren van hem en zijn gezinsleden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is deze hinder onrechtmatig jegens eisers en dient deze hinder te worden beëindigd.

De voorzieningenrechter beveelt de gemeente Veenendaal daarom om binnen vierentwintig uren de voetbalkooi af te (doen) sluiten vanaf 19.00 uur tot 6.00 uur van maandag tot en met zaterdag en op de gehele zondag, totdat partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder de voetbalkooi mag worden gebruikt.

Waar de omwonenden via het bestuursrecht op een dood spoor belandden door de slimme truc van het college om via een ontheffing aan de gemeente aan handhaving te ontkomen, biedt het civiele recht de omwonenden alsnog soelaas.

Uitspraak KG 6 juni 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:2338