Blog

maandag 24 februari 2014

Bij overtreding Flora- en faunawet kan herstelplicht worden opgelegd

De Raad van State heeft bepaald dat de staatssecretaris na vaststelling van de overtreding van de verboden van de Flora- en faunawet (Ffw) de overtreder kan opdragen de situatie geheel of gedeeltelijk te herstellen in de toestand zoals die was voordat de overtreding plaatsvond. Het doet er niet toe dat dit niet specifiek in de Ffw is geregeld, omdat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dit mogelijk maakt. Het werkt als volgt. Op grond van de Ffw (artikel 112 lid 1) is de minister bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang de regels (voortvloeiend) uit de Ffw te handhaven. In de Awb is de last onder bestuursdwang preciezer geregeld. In artikel 5:21 Awb wordt onder een last verstaan de herstelsanctie inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State van 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:281

Toepasselijke wet- en regelgeving: artikel 112 Ffw, artikel 5:21 Awb, Artikel 2 lid 2 Habitatrichtlijn,  "Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC" van februari 2007.